budowa Oferujemy wszelkie usługi geologiczne dotyczące obsługi budów:

  • wstępne rozpoznanie warunków
    gruntowo-wodnych,
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla potrzeb projektowych,
  • odbiór geotechniczny wykopów fundamentowych,
  • rozpoznanie warunków wodnych dla potrzeb odwodnieniowych,
  • zakładanie piezometrów do obserwowania poziomu zwierciadła wód gruntowych,
  • pobór prób wody dla celów określenia stopnia agresywności względem betonu, żelbetu,
  • badania związane z oszacowaniem rozmieszczenia w podłożu budowlanym gruntów słabonośnych, dla potrzeb wymiany tychże gruntów ( późniejsze określanie wskaźnika zagęszczenia Is gruntów nasypowych ) lub projektowania fundamentowania pośredniego ( np. pale wiercone ),
  • sprawozdania z badań zagęszczenia podsypki, obsypki i nadsypki w ciągu układanych przewodów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, itd.

a także: