DOKUMENTACJE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

Dokumentacje załączane do Projektów Budowlanych będące wynikiem przeprowadzonych badań geotechnicznych. O formie dokumentacji wynikowej decyduje m.in. rodzaj projektowanego obiektu (tzw. kategoria geotechniczna) oraz wykazane w trakcie przeprowadzonych badań warunki gruntowe (proste, złożone lub skomplikowane). W dokumentacji znajdziemy część opisową zawierającą m.in. charakterystykę warunków
gruntowo-wodnych, wnioski i zalecenia odnoszące się do ww. warunków oraz wskazania metod posadowienia projektowanych obiektów. W części graficznej zamieszczana jest mapa dokumentacyjna, karty dokumentacyjne wykonanych odwiertów, sondowań, przekroje geotechniczne, karty dokumentacyjne wykonanych badań laboratoryjnych (jeśli była konieczność wykonania) oraz tabela parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów.